การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

✨✨เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน ได้เป็นผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้อง B-105 ชั้น B อาคาร The Tara สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นการจัดการประชุมร่วมกับการประชุมวิชาการระดับชาติ National Conference on Information Technology (NCIT 2022) ครั้งที่ 14 และนานาชาติ International Conference on Information Technology (InCIT 2022) ครั้งที่ 6 โดยมีคณบดีและผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมมากกว่า ๒๐ สถาบัน ในโอกาสนี้ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบุรพา ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงาน จำนวน ๔ ผลงานวิจัย (๑ ผลงานได้รับรางวัล Outstanding Award) และมีนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลนิสิตไอทีดีเด่น จำนวน ๑ รางวัล นอกจากนั้นยังมีกลุ่มของนิสิตได้รับรางวัลโครงงานดีเด่นอีกจำนวน ๑ รางวัล