นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขา AAI และสาขา SE เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะ กับนิสิตและอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Musashino ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขา AAI และสาขา SE เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะ กับนิสิตและอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Musashino ประเทศญี่ปุ่น

✏️🚮นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขา AAI และสาขา SE เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะ กับนิสิตและอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Musashino ประเทศญี่ปุ่น♻️
✨✨เมื่อพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ และสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะกับนิสิต และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Musashino ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกิจกรรมแข่งขันการเก็บขยะที่ชายหาดบางแสน และนำมาใส่ในถังขยะ IoT ที่มีการตรวจจับขวดพลาสติก
✨กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือในการพัฒนาระบบอัจฉริยะ ช่วยในการแยกขยะ ลดโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ให้นิสิตกล้าที่จะออกจาก Comfort zone กล้าในสิ่งที่ควรกล้า เช่น กล้าพูดกับเพื่อนต่างชาติ ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร