ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน บริษัท Playtorium Solution

บริษัท Playtorium Solution รับพนักงานใหม่และนักศึกษาฝึกงานในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หากน้องๆสนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดดังโปสเตอร์