พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับบริษัท วีเอเบิล จำกัด

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับบริษัท วีเอเบิล จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้อง IF-212 ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับบริษัท วีเอเบิล จำกัด ซึ่งพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีความพร้อมในการทำงานให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยจัดทำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา การฝึกงาน เป็นต้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยและบริษัทจะร่วมกันเอื้อเฟื้อทรัพยากร เช่น สถานที่ อุปกรณ์ ฐานข้อมูลสารสนเทศ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และบุคลากร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการต่อไป