นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เข้าศึกษาดูงานบริษัท Vam Stack จำกัด และ และบริษัท Zengrowth

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เข้าศึกษาดูงานบริษัท Vam Stack จำกัด และ และบริษัท Zengrowth

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เข้าศึกษาดูงานบริษัท Vam Stack จำกัด และ และบริษัท Zengrowth ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้าน Medical Data Services ภายใต้รายวิชา Human Computer Interaction ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา โดยนิสิตได้เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในการเรียนรู้ และช่วยงานมนุษย์ เรียนรู้การสร้าง AI ต่างๆ และถูกรวบรวมใน Vam Platform ที่บริษัท Vam Stack ได้พัฒนาขึ้นมา ในส่วนของบริษัท ZenGrowth เน้นด้านการพัฒนาทางด้านที่เชื่อมต่อกับ IoT ทั้งนี้วิทยากร ได้ให้ความรู้อธิบายผลงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ AI ทาง Medical images ซึ่งทางบริษัท พัฒนาทั้งในส่วนของระบบสารสนเทศ และส่วนที่เป็น AI services และในส่วนของแอพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ IoT ซึ่งนิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างมาก ทั้งในเชิงการพัฒนา และการประยุกต์ AI เพื่อให้มนุษย์ ได้ใช้ระบบสารสนเทศได้มากขึ้นอีกด้วย