โครงการ Informatics on Road Show ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี

โครงการ Informatics on Road Show ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ Informatics on Road Show ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี นำโดย ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน และอาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ อาจารย์พลวัติ ช่อผูก อาจารย์ประจำสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ออกจัดบูทธประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง ๔ สาขาวิชา ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. พร้อมทั้งมีกิจกรรมต่างๆให้กับน้องๆนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม เช่น การสัมผัสโลกเสมือนจริง AR/VR , การสั่งการแขนหุ่นยนต์ด้วยเสียง, การร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล