NSC 2023 เปิดระบบ GENA เพื่อดาวน์โหลดข้อตกลงรับทุนแล้ว

NSC 2023 เปิดระบบ GENA เพื่อดาวน์โหลดข้อตกลงรับทุนแล้ว

!! NSC 2023 เปิดระบบ GENA เพื่อดาวน์โหลดข้อตกลงรับทุนแล้วค่ะ !!
โปรดจัดส่งข้อตกลงการรับทุน และเอกสารประกอบต่างๆ ไปยังศูนย์ประสานงานภูมิภาคซึ่งโครงการสังกัด โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินทุน ประกอบด้วย
: ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 (NSC 2023) จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับและคู่ฉบับสามารถดาวน์โหลดจากระบบ GENA) โดยหัวหน้าโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามจริงให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ชุด ในกรณีที่ผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ขอให้ผู้ปกครองลงนามในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย
: สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ ที่ลงนามสำเนาถูกต้องและยังไม่หมดอายุของหัวหน้าโครงการ และผู้ปกครอง (กรณีผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปี)
: ใบสำคัญรับเงินของหัวหน้าโครงการ (ติดต่อรับได้ที่ศูนย์ประสานงาน) จำนวน 1 ฉบับ
: หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่หัวหน้าโครงการไม่สามารถมารับทุนได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงนามโดยหัวหน้าโครงการ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าโครงการและผู้รับมอบอำนาจ
เอกสารสัญญารับทุน ห้ามมีการขูด ขีด ฆ่า หรือลบเอกสารใด ๆ หากมีการลงนามผิด โปรดปริ้นท์เอกสารฉบับใหม่ เพื่อลงนาม (สำคัญมาก)**
: ข้อความที่ควรกรอกเพิ่มเติมในข้อตกลงรับทุน ขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และการลงนามในข้อตกลงรับทุน ทีมพัฒนาโครงการ ต้องลงนามจริงเท่านั้น
ทั้งนี้ กำหนดส่งเอกสารเป็นไปตามที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคแต่ละแห่งกำหนด
:: การจ่ายเงินทุนสนับสนุน ภายหลังจากที่โครงการได้ดำเนินการส่งข้อตกลงการรับทุนอุดหนุนและรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ GENA ครบถ้วนสมบูรณ์ (ปิดรับรายงานภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.) หรือตามแนวปฏิบัติของศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่โครงการสังกัด
:: หากโครงการใด ประสงค์จะไม่รับทุนรอบข้อเสนอ ต้องสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยขอให้แจ้งศูนย์ประสานงานภูมิภาคให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร**
:: กำหนดส่งมอบผลงานรอบนำเสนอผลงาน ในระบบ GENA ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ระบบจะปิดภายในเวลา 17.00 น. โดยกำหนดวันนำเสนอผลงานแบบ On-site ของแต่ละศูนย์ประสานภูมิภาค ตามแนบ**
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามโดยตรงไปยัง่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่โครงการสังกัด