ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจร่วมชมโครงการ IoT Tech Expo ผลงานของนิสิตปี 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจร่วมชมโครงการ IoT Tech Expo ผลงานของนิสิตปี 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ

📣ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจร่วมชมโครงการ IoT Tech Expo ผลงานของนิสิตปี 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยบูรพา
✨✨ซึ่งในงานนิสิตจะมีการแสดงผลงานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และระบบอัจฉริยะ ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา 8.30 – 12:00 ชั้น 1 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตและผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้