โครงการนิสิตศึกษาดูงานบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุสาหกรรม จำกัด

โครงการนิสิตศึกษาดูงานบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุสาหกรรม จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำนิสิตชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๔๙ คน และอาจารย์ประจำ จำนวน ๕ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิต โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม ๔.๐ และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรม ๔.๐ และนำกลับมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ต่อยอดความรู้ต่อไปในอนาคต