การจัดอบรมพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ใช้งานระบบตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารทะเล (Formalin Test Kit) Save Food Avenue

การจัดอบรมพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ใช้งานระบบตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารทะเล (Formalin Test Kit) Save Food Avenue

เทศบาลเมืองแสนสุข ใช้ระบบตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารทะเล (Formalin Test Kit) ซึ่งเป็นผลงานของ รศ.ดร.ยุภาพร สมีน้อย (คณะวิทยาศาสตร์) ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร (คณะสหเวชศาสตร์) ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร (คณะวิทยาการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยทีมพัฒนาระบบ ประกอบด้วย ดร. อธิตา อ่อนเอื้อน รองคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ ดร วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์ และนิสิต 3 คน
ได้แก่ นายวิรัตน์ สากร นายวีรเดช นพสมบูรณ์ นายเบญจพล กสิกิจวสุนทรา ในนาม Save Food Avenue ซึ่งสามารถใช้งานระบบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ ตลอดจนแสดงข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และเป็นการเก็บประวัติและสถิติการทำงานด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพอาหารและเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามเจตนาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่แสดงถึงการที่เมืองได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการทำงานของภาครัฐ ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง
และในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการจัดอบรมพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ใช้งานระบบตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารทะเล (Formalin Test Kit) Save Food Avenue นี้ ตลอดจนพิจารณาแนวทางพัฒนาต่อยอดให้ครอบคลุมถึงสารปนเปื้อนอาหารและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญชนิดอื่นๆ ต่อไป