โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กิจกรรมที่ ๔ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์

โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กิจกรรมที่ ๔ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กิจกรรมที่ ๔ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ ณ ห้อง 11M280 ชั้น 11 อบรมวิทยากรโดยอาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์ และอาจารย์อภิสิทธิ์ แสงใส วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคุณภาพนิสิตตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยเป็นกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ ในศาสตร์ของสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิตในสาขาวิชา ชั้นปีที่ ๒ ซึ่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ โดยใช้แนวคิดสกรัม เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและต่อยอดความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดอาชีพของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้ในอนาคต