โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีของนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ณ บริษัท จีเอเบิล จำกัด มหาชน

โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีของนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ณ บริษัท จีเอเบิล จำกัด มหาชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล จัดโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีของนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ณ บริษัท จีเอเบิล จำกัด มหาชน โดยรับฟังการบรรยายและสาธิต จากทีมวิทยากร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และถามตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิต โดยนิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรเจคและการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป