โครงการ IoT Tech Expo กิจกรรมแสดงผลงานของนิสิตสาขา AAI ชั้นปีที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ จัดโครงการ IoT Tech Expo เพื่อจัดแสดงผลงานของนิสิตในรายวิชาของหลักสูตรฯ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ภายในนิทรรศการแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่ ๒ ดังนี้
– ระบบบ้านอัจฉริยะด้วยระบบ AI
– ระบบเช็คชื่อเข้าห้องเรียนด้วยระบบ AI
– ระบบคัดแยกขยะด้วยระบบ AI
– ระบบให้อาหารแมวอัจฉริยะ
– ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำ
– ระบบปลั๊กไฟอัจฉริยะ
– ระบบตรวจจับขโมยด้วยระบบ AI
– ระบบตรวจสอบสิ่งมีค่าในร้านอาหารด้วยระบบ AI
– ระบบตรวจจับโรคต้นไม้ด้วย AI
– ระบบจองคลินิคสำหรับสัตว์เลี้ยง
– ระบบตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ
– ระบบล็อกอินเข้าเว็บไซต์ด้วยหน้าด้วยระบบ AI
– ระบบจ่ายยาอัจฉริยะด้วยระบบ AI
– ระบบจองรถสำหรับคนพิการ
– ระบบกรอกข้อมูลบัตรประชาชนอัตโนมัติสำหรับโรงพยาบาล

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากนิสิตของคณะวิทยาการสารสนเทศ และนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาดำเนินการปรับปรุงผลงานของนิสิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้