โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน และให้บริการ”

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน และให้บริการ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน และให้บริการ” ณ ห้อง IF-7T05 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.นทษร สุขสารอมรกุล กรรมการผู้จัดการและตัวแทนด้านบุคลิกภาพ บริษัท บุคลิกดี จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ในด้านบุคลิกภาพ 3 มิติ คือ Mindset Appearance Communication โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ด้านความเป็นมืออาชีพและน่าประทับใจ การสำรวจบุคลิกภาพที่ดีและบุคลิกภาพที่เกิดปัญหาในการทำงาน พร้อมวิธีการจัดการ ความคิด การปฏิบัติตน การรู้จักกาลเทศะ สามารถนำไปแก้ไข ปรับเปลี่ยน พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพและการตัดสินใจในสาขาอาชีพที่ตนสนใจและพร้อมที่จะมุ่งสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น