คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเทียบเคียงข้อมูลตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเทียบเคียงข้อมูลตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม IF-10M60 ชั้น 10 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วย ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล รองคณบดีฯ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิทยาการสารสนเทศ ด้านเทคนิคการรับเข้า การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การดูแลติดตามผู้เรียน และการดูแลผู้เรียนหลังจบการศึกษา และเทียบเคียงข้อมูลระหว่างหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4 ให้กับคณะจารย์ประจำหลักสูตร และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และหาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)