ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น และทุนกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น และทุนกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 60 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และทุนกิจกรรม จำนวน 8 ทุน ทุนละ 2,500 บาท บัดนี้การคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 และทุนกิจกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566  ดังต่อไปนี้

1. กรณีรายงานตัวที่คณะฯ
1. นิสิตดาวน์โหลด เอกสารใบสำคัญรับเงิน ได้ที่ลิ้งค์ https://shorturl.asia/QrfBT และตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง หากตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เขียนที่อยู่และลงนามในเอกสาร (ช่องผู้รับเงิน) ไม่ต้องลงวันที่
2. นิสิตดาวน์โหลดแบบเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขายระบบ BUU-ERP ได้ที่ลิ้งค์ https://shorturl.asia/QrfBT และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  1. สำเนาบัตรนิสิต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ โดยใช้ลายเซนจริงเท่านั้น)
  2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ โดยใช้ลายเซนจริงเท่านั้น)
  3. สำเนาสมุดบัญชี (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ โดยใช้ลายเซนจริงเท่านั้น)

(ทั้งนี้บัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา)
(เอกสารทั้งหมดต้องเป็นลายเซนจริงเท่านั้น)

ให้นิสิตที่มีรายชื่อไปแสดงตนและส่งหลักฐานที่ฝ่ายการเงิน (คุณปัทมา วชิรพันธุ์) สำนักงานคณบดี

ชั้น ๒ คณะวิทยาการสารสนเทศ ภายในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

หากนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่รายงานตัวตามกำหนด คณะวิทยาการสารสนเทศ จะถือว่าสละสิทธิ์การขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว

  1. กรณีส่งไปรษณีย์
    1. นิสิตดาวน์โหลด เอกสารใบสำคัญรับเงิน ได้ที่ลิ้งค์https://shorturl.asia/QrfBTและตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง หากตรวจความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว เขียนที่อยู่และลงนามในเอกสาร (ช่องผู้รับเงิน) ไม่ต้องลงวันที่

2. นิสิตดาวน์โหลดแบบเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขายระบบ BUU-ERP ได้ที่ลิ้งค์ https://shorturl.asia/QrfBT และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  1. สำเนาบัตรนิสิต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ โดยใช้ลายเซนจริงเท่านั้น)
  2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ โดยใช้ลายเซนจริงเท่านั้น)
  3. สำเนาสมุดบัญชี (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ โดยใช้ลายเซนจริงเท่านั้น)

(ทั้งนี้บัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา)

(เอกสารทั้งหมดต้องเป็นลายเซนจริงเท่านั้น)

หากนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ตามกำหนด คณะวิทยาการสารสนเทศ จะถือว่าสละสิทธิ์ การขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว

 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร จ่าหน้าถึง
นายกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
เบอร์โทร 038-103096

 

สามารถส่งเอกสารที่กล่องรับเอกสาร ชั้น 1 บริเวณโต๊ะรับ-ส่งพัสดุ (ข้างโต๊ะ รปภ.) คณะวิทยาการสารสนเทศ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.

ตรวจสอบสถานะการส่งหลักฐานทุน ที่  https://shorturl.asia/QrfBT