โครงการค่ายฝึกทักษะด้านการเขียนโปรแกรม CS BoostupCamp 2023

เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการค่ายฝึกทักษะด้านการเขียนโปรแกรม CS BoostupCamp 2023 ณ ห้อง IF-7T05 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งโครงการนี้เป็นการพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จัดขึ้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในการเขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ลักษณะแบบ Project-based Learning เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวต่อการแสวงหาความรู้ใหม่ และมีการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน โดยแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม ๕-๗ คน แต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมายงาน และ สามารถออกแบบหรือเพิ่มเติมแนวคิดต่าง ๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ โดยในระหว่างจัดโครงการ จะมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบลักสูตรทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ และ ข้อเสนอแนะ ซึ่งโครงการแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ การพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และ การนำเสนอผลงานและการประเมินผลงาน