การสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบที่ 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดการสอบสัมภาษณ์ TCAS 66 รอบที่ ๒ ณ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยมีนักเรียนเข้าร่วมสัมภาษณ์ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง ๔ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากการสอบสัมภาษณ์แล้วผู้ปกครองของนักเรียนยังได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจ เข้าศึกษาต่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ อีกด้วย