การสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบที่ 3 คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

📌การสอบสัมภาษณ์ TCAS66 รอบที่ 3 คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา📌
✨✨เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดการสอบสัมภาษณ์ TCAS 66 รอบที่ ๓ ณ ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยมีนักเรียนเข้าร่วมสัมภาษณ์ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้ง ๔ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากการสอบสัมภาษณ์แล้วผู้ปกครองของนักเรียนยังได้รับข้อมูล ข่าวสาร ความเข้าใจในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจ เข้าศึกษาต่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ อีกด้วย✨✨