โครงการสหกิจศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ “Clicknext Camp @BUU” ร่วมกับบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

โครงการสหกิจศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ “Clicknext Camp @BUU” ร่วมกับบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทีผ่านมา งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสหกิจศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ “Clicknext Camp @BUU” ร่วมกับบริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ณ ห้อง IF-6T05 และ IF-3C01 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ ทำให้เกิดความเข้าใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นอกเหนือจากห้องเรียนและส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นช่องทางให้นิสิตได้มีโอกาสในการค้นหาตัวตน และเลือกสายงานอาชีพตรงกับความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต