คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

✨🎉คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ👏
📌Asst. Dr. Krisana Chinnasarn
📌Dr. Athita Onuean
📌Asst. Dr. Sornsupha Limchareon
📌Dr. Watcharaphong Yookwan
📌Dr. Jun-Su Jang
📌Mr.Podchara Klinwichit

✨ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการในวารสาร MDPI ✨

📌ชื่อผลงาน – BUU-LSPINE: A Thai Open Lumbar Spine Dataset for Spondylolisthesis Detection
Journal – Applied Sciences JCR – Q2 (Engineering, Multidisciplinary)
https://www.mdpi.com/2076-3417/13/15/8646

📌โครงการวิจัยร่วมกับ Korea Institute of Oriental Medicine (KIOM) / คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภายใต้โครงการวิจัย “Collecting X-ray dataset and developing machine intelligence algorithms for identifying lumbar spine disorder”

👉สามารถเข้าถึงได้ที่ https://services.informatics.buu.ac.th/spine/