โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ 2566 (Open House Informatics #2023)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการเปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ 2566 (Open House Informatics #2023) ณ บริเวณชั้น ๑ ชั้น ๓ และชั้น ๗ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนิสิตและคณาจารย์ การแข่งขันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การอบรมสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาโดยใช้ Opensource Software แก่ครู อาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนวคิดของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งด้านการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานของนิสิตและคณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ และสร้างความมั่นใจด้านวิชาการความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม