ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๑๔๔๗-๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ชื่อ – สกุล                                              เลขประจำตัวสอบ
๑. นางสาววรัณรัชญ์   วิริยะวิทย์                    ๐๐๑

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง IF-๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดดังแนบ