นิสิตสาขา ITDI, AAI, และ DS เข้าร่วมงาน The 5th ASEAN – UEC Workshop on Informatics and Engineering

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ (DMI) ได้นำนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล (ITDI) ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการข้อมูล และศิษย์เก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมงาน The 5th ASEAN – UEC Workshop on Informatics and Engineering ที่จัดโดยความร่วมมือของ ECTI Computer & Information Technology and IEEE Computer Society, Thailand Chapter โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และญี่ปุ่น เข้าร่วมงาน

ในการนำเสนอผลงาน นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับมอบเกียรติบัตรจากการนำเสนอผลงานในงานจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ Driver Drowsiness Detection based on dlib and Head Movement Pattern และ Shopping Portal User Interface Design: An Analysis of E-Marketplaces in Thailand และแบบออนไลน์จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ A Mechanical Automated Waste Sorting using Artificial Intelligent Bin และ Recommendation Framework For Setting Up Analysis Purposes Based On Shrimp And Fish Farm Sensor Data