โครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ณ ห้อง 11M280 ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งภายในโครงการฯมีการเสวนา “เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอนของนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์” โดยนิสิต ชั้นปี ๑ – ๔ และ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหลักสูตร โดยรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อสะท้อนการดำเนินงานของหลักสูตรในฐานะที่นิสิตเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร และนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น