คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน

คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตำแหน่งคนงาน เลขที่ตำแหน่ง ๔๑๒๑ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ ความทราบแล้วนั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗  เรื่อง  การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ของส่วนงาน ดังนี้

   ชื่อ-ชื่อสกุล                                               เลขประจำตัวสอบ

    ๑. นางลินดา               กล่อมกลิ่น                     ๐๐๑

    ๒. นางสาววันเพ็ญ        ชื่นประภากร                  ๐๐๒

    ๓. นายสุรชัย              กันยะ                             ๐๐๓

    ๔. นางสาววันเพ็ญ        ติดไชย                          ๐๐๔

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้อง IF-212 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านรายละเอียดประกาศคลิกที่นี่