กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและการแสดงผลงานสหกิจศึกษา SE BUU COOP DAY#10

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและการแสดงผลงานสหกิจศึกษา SE BUU COOP DAY#10

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรม SECOOPDAY#10 ณ ห้อง IF- 11M280 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการจริง ซึ่งรายวิชาสหกิจนั้น ทำให้นิสิตได้นำความรู้ในห้องเรียนตลอดระยะเวลา 3 ปี ไปประยุกต์ในการแก้โจทย์ปัญหาสำหรับการทำงานจริง รวมถึงได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งทักษะในเชิงวิชาการ เรียนรู้เครื่องมือ และเทคนิคใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานในอนาคต รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น การทำงานเป็นทีม การจัดการอารมณ์ และความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ โดยการจัดกิจกรรมนี้มีตัวแทนบริษัทสหกิจศึกษา และนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ ๓ และ ปีที่ ๔ ร่วมอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นจากการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมแนะนำบริษัท และรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของนิสิตสหกิจ และตำแหน่งงานที่บริษัทต้องการ เพื่อแนะนำองค์กรให้กับนิสิตปัจจุบันในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รู้จักและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต