คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award

คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award

🎉คณะวิทยาการสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับ🎈🎁 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน อาจารย์ภูสิต กุลเกษม ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีคำดี และ ดร .วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ เนื่องในโอกาสที่บทความวิจัยได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลวิขาการ IIEEE Explore Digital Library และรับรางวัล Best Paper Award พร้อมเงินรางวัล 5 แสนวอน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Conference on ICT Convergence. (ICTC 2023) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรม Lotte Hotel Jeju, สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยบทความที่ได้รับรางวัล Best Paper Award พร้อมเงินรางวัล ๕ แสนวอน ชื่อผลงาน : “Robust Approach for Lumen Segmentation Approach in IVUS Image using Deeply Learn U-net Model” นอกจากนี้ยังมีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา กับบริษัท VAMSTACK จำกัด ชื่อผลงาน : Intravascular Ultrasound image Registration based on Geometric Spatial Energy และผลงานวิจัยที่คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข ชื่อผลงาน : “Computer Vision based Smart Bin for Waste Classification” โดยเกี่ยวกับการจำแนกและแก้ไขปัญหาขยะส่งผลต่อความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (sustainablity)