ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรด้านวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ในการฝึกอบรมและการทำวิจัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรด้านวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ในการฝึกอบรมและการทำวิจัย

      ตามที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศรับสมัครนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรด้านวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ ในการฝึกอบรมและการทำวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยโอเทมอน กาคุอิน ประเทศญี่ปุ่น นั้น บัดนี้การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรด้านวิชาการฯ ดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (35) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานแทน จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรด้านวิชาการฯ ดังต่อไปนี้
อ่านรายละเอียดประกาศ คลิก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
นิสิต
1. นางสาววิชุดา  วันตา  รหัสนิสิต 64160034
2. นางสาวธนิษฐาโสดาตา  รหัสนิสิต 64160134
3. นายปิ่นพงษ์  เรืองระวีนุกิจ  รหัสนิสิต 64160205
4. นางสาวชมพูนุท  เรืองฤทธิ์  รหัสนิสิต 65160029
5. นายอุดมสุข  ณัฎฐ์ถิรโภคิน  รหัสนิสิต 65160244
6. นายณัฏฐ์นวัต   ปาณิสราศิริกุล  รหัสนิสิต 65160326
7. นางสาวนครียาวัฒนศรี  รหัสนิสิต 65160338
8. นายพิพัฒน์พงษ์  วรรณปานนท์  รหัสนิสิต 66160040
9. นายณภนต์  กาละดี  รหัสนิสิต 66160351
บุคลากร
1. ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน
ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไปแสดงตนที่สำนักงานการศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ ฯ