ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre BUU 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre BUU 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre BUU 2023
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ห้อง IF-11M280 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ
ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี