ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๑๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๑๘๓ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ชื่อ – สกุล
๑. นายสิทธิศักดิ์ แซ่จึง                      เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑

๒. นายชัยศิริ สนิทพลกลาง                 เลขประจำตัวสอบ ๐๐๒

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง IF-๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดดังแนบ