ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์)

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๑๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์  จึงประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง (๙๑๑๘๓)
นายสิทธิศักดิ์ แซ่จึง                   

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้ที่ งานบุคคล สำนักงานคณบดี ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันที่ ๑๘-๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ให้นำหลักฐานการรายงานตัวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
รายละเอียดดังเอกสารแนบ