โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2567

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 3 – 4 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ภารกิจปัจจุบันและทบทวนแผนยุทธศาสตร์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้มีการระดมความคิดเห็นของทีมบริหารคณะฯ ในการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ Strategic Advantage (SA), Strategic Challenge (SC) และ Core Competency (CC) และการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำหนดนิยามวิสัยทัศน์ พร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จนั้น อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ (กรรมการผู้จัดการ Performance Excellence Center Co., Ltd. และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ) ได้นำทีมบริหารคณะฯ เข้าสู่ Workshop การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการด้วย Work Breakdown Structure และการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งผลลัพธ์จากการทำ Workshop ครั้งนี้ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาการสารสนเทศมีความชัดเจนมากขึ้น ทีมบริหารคณะฯ มีความเข้าใจแนวทางการกำหนดแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและการจัดทำแผนปฏิบัติการที่จะสะท้อนต่อการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้และความมีส่วนร่วมในการมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้