โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567 ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง IF-11M280 ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลายหลักสูตร ทั้งสิ้น 291 คน เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาที่ใช้ทั้งความอดทน เพียรพยายาม ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการศึกษาตลอดหลักสูตรในรั้วเทาทองจนสำเร็จการศึกษา และเป็นการร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บัณฑิตทุกๆท่านที่สำเร็จการศึกษาประจำปีนี้อีกด้วย