โครงการประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากนิสิต ITDI “กิจกรรมที่ 2 การรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาแก่นิสิตสาขา ITDI ทุกชั้นปี”

โครงการประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากนิสิต ITDI “กิจกรรมที่ 2 การรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาแก่นิสิตสาขา ITDI ทุกชั้นปี”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง IF-4M210 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลจัดโครงการประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากนิสิต ITDI “กิจกรรมที่ 2 การรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาแก่นิสิตสาขา ITDI ทุกชั้นปี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ในหลักสูตรมีโอกาสได้รับรู้ถึงปัญหาและให้คำปรึกษาต่าง ๆ ของนิสิต เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถให้คำแนะนำปรึกษาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรอีกด้วย