โครงการสหกิจศึกษา “กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านเตรียมความพร้อม ร่วมกับบริษัท IRPC จำกัด (มหาชน)”

โครงการสหกิจศึกษา “กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านเตรียมความพร้อม ร่วมกับบริษัท IRPC จำกัด (มหาชน)”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการสหกิจศึกษา “กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางด้านเตรียมความพร้อม ร่วมกับบริษัท IRPC จำกัด (มหาชน)” เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้อง IF-3M210 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ ทำให้เกิดความเข้าใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นอกเหนือจากห้องเรียนและส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นช่องทางให้นิสิตได้มีโอกาสในการค้นหาตัวตน และเลือกสายงานอาชีพตรงกับความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งเตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต