โครงการแลกเปลี่ยนความรู้การเป็นผู้ประกอบการ : บริษัท บอร์นทูเดฟ จำกัด

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้การเป็นผู้ประกอบการ : บริษัท บอร์นทูเดฟ จำกัด

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้การเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้อง IF-3M210 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยวิทยากร คุณกิตติกร ประเสริฐศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท บอร์นทูเดฟ จำกัด บรรยาย เรื่อง Borntodev และ intellectual property rights โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งนิสิตยังสามารถบูรณาการความรู้กับรายวิชาของหลักสูตรได้อีกด้วย