คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำนักศึกษา จำนวน 23 คน และอาจารย์ จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ DMI/VRX ด้าน Interactive Media และ Automation 4.0 และห้องปฏิบัติการ Robotics ด้าน AI และการควบคุมหุ่นยนต์ ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ทั้งนี้การเข้าศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพของนักศึกษาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้