โครงการอบรมครูวิทยากรศูนย์คอมพิวเตอร์โอลิมปิค สอวน. ค่าย 1 และพิธีแถลงข่าวเปิดตัว “การใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับการอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิควิชาการ (TOI National Grader)”

โครงการอบรมครูวิทยากรศูนย์คอมพิวเตอร์โอลิมปิค สอวน. ค่าย 1 และพิธีแถลงข่าวเปิดตัว “การใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับการอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิควิชาการ (TOI National Grader)”

✨มูลนิธิ สอวน.มีความมุ่งหวังในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ การส่งเสริมความสามารถทางคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการจัดอบรมทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งมีการแบ่งออกเป็นศูนย์ สอวน.จำนวนทั้งหมด 16 ศูนย์ กระจายไปยังภูมิภาคและในกรุงเทพมหานคร
✨และในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดพิธีแถลงข่าวเปิดตัว “การใช้งานแพลตฟอร์มสำหรับการอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิควิชาการ (TOI National Grader)” ณ ห้อง IF-5M210 ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยพิธีแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการมูลนิธิ สอวน. รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา นางสาวรัชดา ยาตรา ผู้อำนวยการฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและอัจฉริยภาพ สสวท. และ รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล ผู้แทนศูนย์อบรม กล่าวถึงความร่วมมือกับมูลนิธิ สอวน. / สสวท./ สพฐ. และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีความมุ่งหวังเพื่อเป็น platform กลางสำหรับการจัดทำข้อมูลของครูจากศูนย์ สอวน. คอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย ๑ จำนวน ๒๗ โรงเรียน และ ค่าย ๒ จำนวน ๑๖ ศูนย์ทั่วประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับภารกิจอันสำคัญยิ่งในการพัฒนากำลังคนในอนาคตในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใน 10 s-Curve ของประเทศ National Grader ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้จะเป็นแพลตฟอร์มหลักที่จะเปิดโอกาสให้นักพัฒนาโปรแกรมรุ่นเยาว์ของประเทศซึ่งเป็นโอกาสที่นักเรียนจากทั่วประเทศได้พัฒนาสามารถฝึกฝนทักษะและพัฒนาตัวเองในด้านการเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะเป็นฐานสำคัญสำหรับการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกในระดับชาติ และยังเป็นเครื่องมือเพื่อให้นักเรียนได้วัดประสิทธิภาพของซอร์สโค้ด (Source code) จากการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศและขยายจำนวนนักเรียนให้ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการมากยิ่งขึ้นอีกด้วย