สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำนักศึกษา จำนวน 25 คน และอาจารย์ จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานด้านผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูล และแนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตร วท.ม.วิทยาการข้อมูล ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ริมเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาการสารสนเทศให้การต้อนรับ ทั้งนี้การเข้าศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพของนักศึกษาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้