ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2024

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2024

นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 4 คน คือ 1) นางสาวอรปรียา แสนแก้ว 2) นายพงศ์ภัค สิทธิธัญลักษณ์ 3) นายภัทรชนน อ้นวิเศษ และ 4) นายพงศ์ปณต เต๊กฮวด สมาชิกห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ (DMI) ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์และนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2024 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งร่วมกับ สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย (ECTI Association) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการจัดงานครั้งนี้ และงสนประชุมวิชาการนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่จังหวัดสุรินทร์ โดยงานประชุมนี้ เปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน และสามารถนำผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการพัฒนาเชิงประยุกต์ ไปพัฒนาต่อยอดในระดับชาติ ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย