โครงการอบรม “บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

โครงการอบรม “บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรม “บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้องประชุม IF-212 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงบทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567