โครงการรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567

โครงการรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567

🎉💦เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567 ณ ห้อง IF-11M280 ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตแสดงออกถึงความเคารพรัก และความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยมี รศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพร มอบพวงมาลัยแก่อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อาวุสโส โดย ผศ. วิชัย บุญเจือ อาจารย์เสรี ชิโนดม อาจารย์พงษ์วุฒิ ดวงศรี และ อาจารย์จิระ จตุรานนท์ กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน💦