ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2567

📌รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนมีดังนี้
1. ทุนกิจกรรม จำนวน 10 ทุน ทุนละ 3,200 บาท
2. ทุนผลการเรียนดีเด่น จำนวน 16 ทุน ทุนละ 4,000 บาท
3. ทุนนิสิตสนับสนุนพันธกิจคณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน 32 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
4. ทุนพัฒนาการเรียน จำนวน 16 ทุน ทุนละ 4,000 บาท

ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไปแสดงตนที่ฝ่ายการเงิน (คุณปัทมา วชิรพันธุ์) สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภายในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยใช้หลักฐานดังนี้

1. ใบสำคัญรับเงิน

2. แบบเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขายระบบ BUU-ERP

3. สำเนาบัตรนิสิต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ)

4. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ)

5. สำเนาสมุดบัญชี (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)

 

หากนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่รายงานตัวตามกำหนด คณะวิทยาการสารสนเทศ จะถือว่าสละสิทธิ์การขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว