โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ

ฝ่ายงานแผนฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 18 – 19 และ 22 – 23 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้อง IF-10M56 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ และ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการวิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติให้บุคลากรได้รับรู้เข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทการทำงานร่วมกันและสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน