นิสิตสาขา ITDI นำเสนอผลงานทางวิชาการที่งานประชุมวิชาการ ECTI CARD 2024

นิสิตสาขา ITDI นำเสนอผลงานทางวิชาการที่งานประชุมวิชาการ ECTI CARD 2024

เมื่อวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล (ITDI) ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2024 (https://ecticard2024.srru.ac.th) จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ณ โรงแรมทองธารินทร์ – Thongtarin Hotel จ.สุรินทร์ ผลงานรวมทั้งสิ้น 4 ผลงาน ได้แก่

  1. การฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษด้วยความเป็นจริงเสมือนบนพื้นฐานการรู้จำเสียง นำเสนอโดย นายภัทรชนน อ้นวิเศษ
  2. ระบบฝึกปฏิบัติการเรียนรู้เทคโนโลยีPLCnext ด้วยความเป็นจริงเสมือน นำเสนอโดย นางสาวอรปรียา แสนแก้ว
  3. การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการรู้จำภาพขยะรีไซเคิล บนพื้นฐานของ Python และ Flask นำเสนอโดย นายพงศ์ปณต เต๊กฮวด และ
  4. การวัดประสิทธิภาพของระบบจัดการโมเดล 3 มิติบนพื้นฐานของ js นำเสนอโดย นายพงศ์ภัค สิทธิธัญลักษณ์

โดยมี ผศ.ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน เป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอในงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ทั้งนี้ การทำงานดังกล่าวเป็นการต่อยอดการทำโครงงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นโครงงานเพื่อสำเร็จการศึกษา และได้รับการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ (DMI) และคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา