ประชุมรอบพิจารณาข้อเสนอโครงการ NSC-2024

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาการสารสนเทศในฐานะศูนย์ประสานงานโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 26 (NSC-2024) ได้จัดประชุมรอบพิจารณาข้อเสนอโครงการ ณ ห้องประชุม IF-10M56 ชั้น 10 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมส่งผลงาน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงาน โดยผลงานที่ผ่านการพิจารณาในรอบนี้จะได้รับทุนสนับสนุนผลงานต่อไป