ห้องแล็บ DMI/VRX/ETAT ให้การต้องรับคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ห้องแล็บ DMI/VRX/ETAT ให้การต้องรับคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ห้องแล็บ DMI/VRX/ETAT ซึ่งเชี่ยวชาญด้วยการสร้างสื่อเชิงปฏิสัมพันธ์ ประเภท AR/VR และระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม (Automation 4.0) โดย ผศ.ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน ดร.เฉลิมภัณฑ์ ฟองสมุทร และนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร และนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรูปแบบ Project-based ให้ได้เปิดประสบการณ์และมุมมองในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในการทำงานโปรเจค โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสวงหาความร่วมมือในการทำงานทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่สามารถเสริมความเข้มแข็งในกลุ่มทำงานได้ ห้องแล็บ DMI/VRX/ETAT ขอขอบคุณคณะดูงานที่แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ และหวังว่าจะมีความร่วมมือที่ดีในอนาคตอันใกล้นี้