ห้องแล็บ DMI/VRX/ETAT ให้การต้อนรับนิสิตสาขาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ห้องแล็บ DMI/VRX/ETAT ให้การต้อนรับนิสิตสาขาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ห้องแล็บ DMI/VRX/ETAT ซึ่งเชี่ยวชาญด้วยการสร้างสื่อเชิงปฏิสัมพันธ์ ประเภท AR/VR/XR และระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม (Automation 4.0) โดย ผศ.ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน และนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก สาขาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งประกอบด้วยนิสิตชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชา Innovation for the Community จำนวน 40 คน ให้ได้เปิดประสบการณ์และมุมมองในการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR/VR/XR ในการทำงานโปรเจค โดยมีการแสดงผลงานของแล็บ DMI ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี VR เช่น ระบบฝึกการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และเทคโนโลยี AR โดยการใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ HoloLens ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตที่เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ห้องแล็บ DMI/VRX/ETAT ขอขอบคุณคณะดูงานที่แวะมาเยี่ยมชมและร่วมเรียนรู้ในวันนี้ และหวังว่า จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำโปรเจคให้ประสบความสำเร็จต่อไป