การประชุมบุคลากรครั้งที่ 2/2567 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

การประชุมบุคลากรครั้งที่ 2/2567 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรครั้งที่ 2/2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม IF-10M60 ชั้น 10 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ กิจกรรมภายในคณะฯ การแชร์ข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การวิเคราะห์จำนวนการรับนิสิต การหารือการแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมสำหรับนิสิต และการหารือการดำเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ปี 2567 เป็นต้น